Wie?

Alle groepen die zijn aangesloten bij KSA kunnen deze polis afsluiten.

Wat?

De polis alle risico’s is een verzekering waarbinnen verschillende risico’s eigen aan de organisatie (beschadiging, vernieling, brand en diefstal) van een activiteit (sport, muziek …) verzekerd kunnen worden. De verzekering van volgende risico’s is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de verhuurder en/of uitlener. Dring er op aan dat die personen of firma’s zelf instaan voor de verzekering van het materiaal.

Als dat materiaal niet standaard verzekerd is, sluit je best een verzekering af bij de verhuurder/uitlener (zij kennen het materiaal het beste). Als zij de verzekering niet aanbieden (of als de gevraagde premie te hoog is), ben je het beste af met onze polis "Alle risico's".

Feesttent, foto- en videoapparatuur, springkasteel, podium, elektrogroep, landbouwtractor en aanhangwagen, communicatieapparatuur (walkietalkie, GSM …), hardware (computer, printer …): alles kan verzekerd worden met deze polis.

Vind je iets niet terug in het lijstje, aarzel dan niet om je licht op te steken op het nationaal secretariaat. Meestal kan er wel een regeling gemaakt worden. Speciallekes vraag je wel best op tijd aan (2 weken voor het ingaan van de dekking).

Wat is er niet verzekerd?

 • Schade die het gevolg is van het eigen gebrek aan het verzekerde voorwerp (bv. materiaal-, constructie- of ontwerpfouten), van slijtage of van een andere geleidelijke inwerking van invloeden of stoffen.

 • Schade die geen invloed heeft op het gebruik van het verzekerde voorwerp.

 • Schade aan vormen, matrijzen, drukplaten, letters, films, cassetten, e.d.

 • Schade aan onderdelen die regelmatig wegens slijtage moeten vervangen worden zoals dichtingen, elektronenbuizen, batterijen en accumulatoren, tenzij deze schade samengaat met andere gedekte schade.

 • Schade die onder de garantie of het onderhoudscontract valt van de leverancier, hersteller of monteur.

 • Schade die het gevolg is van opzet of van het niet in acht nemen van de elementaire gebruiks- of veiligheidsvoorschriften zoals de schade door overbelasting, experimenten, oneigenlijk gebruik, klaarblijkelijk slecht onderhoud en door het “in bedrijf houden” van beschadigde voorwerpen. De uitsluiting geldt niet als je aantoont dat de voornoemde omstandigheden zich voordeden buiten jouw medeweten, van je gezinsleden of van een leidinggevende persoon.

 • “Gevolgschade” zoals winst- en gebruiksderving, rendementsverlies of waardevermindering na herstelling.

 • Inventarisatiekosten en verdwijningen, tenzij ze ten gevolge zijn van diefstal. Er moet dan wel een vaststelling door de politie worden opgesteld.

 • Het verlies van gegevens op informatiedragers.

 • Het verzekerd materiaal dat in een tent staat, is niet verzekerd tegen diefstal.

Waar?

De verzekering geldt in de gehele wereld tenzij de verzekerde voorwerpen op een vast adres verzekerd zijn. In dat geval moeten de verzekerde voorwerpen zich op dat adres bevinden, maar betaal je ook minder.

Hoe?

De aanvraag moet gebeuren met het formulier dat je links terugvindt. Dat formulier moet minstens 2 werkdagen vóór de verzekerde periode in het bezit zijn van het nationaal secretariaat. Je krijgt een bevestigingsmail als de verzekering in orde is. Heb je moeilijkheden met het invullen van dit formulier? Dan vind je links ook een juist ingevuld documentje als voorbeeld.

Premie en uitbetaling

Premie

De premie per manifestatie is minimum €13,63 (als je ook tractoren, aanhangwagens en/of generatoren wil verzekeren, bedraagt de minimale premie €27,27). Je kan de premie zelf op voorhand berekenen aan de hand van de tarieven op het aanvraagformulier.

Opgelet: Het maximum kapitaal, te verzekeren per manifestatie, bedraagt €247.893,52. Voor tractoren, elektrogroepen en aanhangwagens geldt een maximaal te verzekeren kapitaal(waarde van de te verzekeren goederen) van €123.946,76.

Uitbetaling

Franchise

De franchise bedraagt €125 voor volgende apparaten:

 • klank- & lichtinstallaties
 • video- & fotoapparatuur
 • computerapparatuur
 • GSM, walkietalkie & GPS

De franchise bedraagt €75 voor volgende onderdelen:

 • springkasteel
 • podium
 • tentoonstellingsstukken

De franchise voor een tent bedraagt:

 • 10% van de schade met een minimum van €75 en een maximum van €1.239,47

De franchise voor een tractor, aanhangwagen of een generator bedraagt:

 • 5% van de nieuwvervangingswaarde met een maximum van €247,89

Raming bij schadegeval

1. Bij totaal verlies

Als het verzekerde voorwerp niet meer hersteld kan worden of verloren is gegaan, berekent de verzekering de vergoeding op de volgende wijze:

 kapitaal

- franchise

= bedrag zonder afschrijving waardeverlies

- afschrijving

= bedrag dat je ontvangt van de verzekering (excl. BTW)

Voor tenten, springkastelen, podia en tentoonstellingsstukken:

kapitaal

- franchise

 = bedrag dat je ontvangt van de verzekering (excl. BTW)

2. Bij herstelbare beschadiging

Bij beschadiging vergoedt de verzekering de kosten om het beschadigde voorwerp te herstellen. Deze kosten omvatten:

 • Het arbeidsloon en de reiskosten voor demonteren, herstellen en weer monteren van het beschadigde voorwerp.
 • De prijzen van de gebruikte materialen en wisselstukken, evenals de kosten voor hun transport.

Berekening:

 schade bedrag

- franchise

= bedrag zonder afschrijving waardeverlies

- afschrijving

= bedrag dat je ontvangt van de verzekering (excl. BTW)

Voor tenten, springkastelen, podia en tentoonstellingsstukken:

 schade bedrag (herstellingsfactuur goedgekeurd door expert)

- franchise

= bedrag zonder afschrijving waardeverlies

- de meerwaarde die door de herstelling gerealiseerd werd

 = bedrag dat je ontvangt van de verzekering. (excl. BTW) 

Zij omvatten niet:

 • De opzoekings- en ontwikkelingskosten.

 • De kosten van voorlopige herstelling.

Als door de herstelling het verzekerde voorwerp een hogere gebruikswaarde krijgt (bv. langere levensduur, verhoogde tweedehandswaarde), dan wordt die waarde in mindering gebracht van de vergoeding. De vergoeding die de verzekering betaalt voor de beschadiging van een verzekerd voorwerp, kan nooit de vergoeding overschrijden die de maatschapij zou betalen in geval van een totaal verlies.

Wablief? Enkele termen!

Nieuwvervangwaarde

De nieuwvervangwaarde is de prijs die je zou betalen om het gelijkaardige model van het verzekerende goed aan te kopen.  

Handelswaarde

De handelswaarde is de prijs die je zou ontvangen mocht je het goed op de dag van het aangaan van de verzekering verkopen.

Franchise en evenredigheidsprincipe

Per schadegeval geldt een franchise waarvan het bedrag bepaald is. De franchise wordt in mindering gebracht vóór de eventuele toepassing van het evenredigheidsbeginsel. Als de verzekerde waarde te laag werd vastgesteld (in te vullen op je aanvraag forumulier). Zal de verzekering de vergoedbare schade terugbetalen, maar de maatschappij zal hun berekening maken aan de hand van het opgegeven laag bedrag.