Wie?

Alle patrimoniumvzw’s verbonden aan een KSA-groep.

Wat?

De contractuele aansprakelijkheid van ieder bestuurder. Bij een bestuursfout gevolgd door een schade-eis kan de financiële gevolgen naar de vzw gevrijwaard worden en is de persoonlijke financiële situatie van de bestuurder niet in gevaar gebracht.

Hoe?

Neem contact op met het secretariaat. Na de nodige uitleg en overleg zal er een polis samengesteld worden.

Wablieft? Enkele termen!

Bestuursfout

Elke inbreuk op de wettelijke, reglementaire of statutaire schikkingen, elke beheers- en/of controlefout begaan door onvoorzichtigheid of onachtzaamheid, door nalatigheid, bij vergissing, door een verkeerde verklaring en, in het algemeen, elke foutieve handeling die de aansprakelijkheid, individueel of hoofdelijk, in het geding brengt, uitsluitend in het kader van de functie als bestuurder in rechte of in feite van de verzekeringsnemer.

Samenhangende, herhaalde of voortdurende bestuursfouten zullen als één en dezelfde bestuursfout worden beschouwd.

Financiële gevolgen

De schadevergoedingen die de verzekerden persoonlijk moeten betalen wegens een vonnis van een burgerrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve rechtbank, een scheidsrechtelijke beslissing of een door de verzekeraar voorafgaandelijk en schriftelijke goedgekeurde overeenkomst, ten gevolge van een tegen hen ingestelde schadeëis gedurende de verzekerde periode.

Schade-eis

  • Elke rechtsgeding aanhangig gemaakt door een natuurlijke of een rechtspersoon tegen een verzekerde om vergoeding te bekomen voor een door hem opgelopen financiële schade veroorzaakt door een bestuursfout.
  • Elke geschreven aanspraak gemaakt door een natuurlijke of rechtspersoon tegen een verzekerde met de bedoeling hem aansprakelijk te stellen voor een bestuursfout.
  • Elk(e) strafrechtelijk(e) onderzoek of vervolging ingesteld tegen een verzekerde voor een bestuursfout.
  • Elk(e) administratie(f)(ve) onderzoek of vervolging ingesteld tegen een verzekerde voor een bestuursfout.

Premie & uitbetaling

Premie

Je betaalt een forfait van 96,00 euro. Hiermee zijn alle bestuursleden van de vzw gedekt.

Uitbetaling

Er kan per ongeval maximaal 2.478.935,25 euro uitbetaald worden, met een maximum van 4.957.870,50 per verzekeringsjaar.

Aangifte

Contacteer zo vlug mogelijk het nationaal secretariaat als je een beroep wil doen op deze verzekering.