Ledenpolis

Door lid te worden van KSA ben je degelijk verzekerd. Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen, loonverlies, burgerlijke aansprakelijkheid (= schade aan derden) en rechtsbijstand.

Bij een ledenwervingsactiviteit zijn je “kandidaat”-leden (tot 16 jaar) verzekerd als de activiteit vooraf doorgegeven is aan het secretariaat. Neem geen overbodige risico’s en zorg dat nieuwe leden zo snel mogelijk ingeschreven zijn!

Wie, wat, waar & hoe?

Wie?

 • Alle leden en leiding die aangesloten zijn én dus zijn ingeschreven zijn in Digit.
 • Kandidaat-leden (tot 16 jaar) tijdens een ledenwervingsactiviteit, als deze activiteit op voorhand werd doorgegeven via Digit.
 • Voor de zomermaanden (juli en augustus) kunnen nieuwe leden en bereidwillige medewerkers (= niet-aangesloten vrijwilligers, bv. kookouders) zich laten inschrijven in Digit en dus ook verzekeren d.m.v. de kampinschrijving. Daarbij hebben ze dezelfde waarborgen als de gewone leden, maar enkel in de periode juli en augustus, met een aangepast tarief.
 • Oudercomité’s en oud-leidinggroepen kan de Digit-verantwoordelijke van elke groep inschrijven bij de leeftijdsgroep 'ondersteunende leden'. Zij betalen evenveel lidgeld als de leden/leiding.

OPGELET: de ledenpolis geldt niet voor bouwwerken! Je kan dit risico wel bijkomend laten verzekeren voor de periode van jullie bouwwerken. Meer info is te verkrijgen op het nationaal secretariaat via Jarno.

Wat?

1. Lichamelijke ongevallen

De ledenpolis van KSA komt tussenbeide bij lichamelijke ongevallen (lichamelijke schade en de behandeling ervan) van leden en leiding. De schade moet het gevolg zijn van een ongeval (1) tijdens de activiteit of op weg naar en van de activiteit (2).  

(1) Een ongeval is een plotse en toevallige gebeurtenis die door de werking van een uitwendige kracht, buiten de wil van het slachtoffer, een letsel heeft veroorzaakt. Het letsel moet door een arts kunnen vastgesteld worden.

(2) Een activiteit is alles wat deel uitmaakt van het verenigingsleven (dus geen privé-initiatieven): spelen en sport, fietsen, balspelen, zwemmen, steltlopen, klein onderhoud en versieren van de lokalen, kampen, enz.

Voorbeeld 1: een lid valt tijdens een balspel en heeft een schaafwonde. => Dat is een verzekerd ongeval. De val was onverwacht en de schaafwonde ontstond door het asfalt waarop het lid viel. De dokter stelt vast dat de schaafwonde er kwam door die val.

Voorbeeld 2: Twee leden botsen tegen elkaar op. De ene heeft een bloedneus, de andere een blauw oog. => Ook dat is een verzekerd ongeval. Beide kwetsuren kwamen er door tegen elkaar te lopen. Ook hier kan de dokter duidelijk zien dat de oorzaak een botsing was.

Voorbeeld 3: Een lid is diabetespatiënt. Op kamp krijgt ze plots een aanval en je haalt er een dokter bij. => Dat is geen verzekerd geval aangezien diabetes een aanslepende ziekte is, dus niet het gevolg van een plotse gebeurtenis.

Een ongeval kan ook een van de volgende zaken zijn: dierenbeten, insectenbeten, vergiftiging …

Wat is er niet verzekerd?

 • ongevallen tijdens bouwwerken en/of renovatiewerken (een verzekering moet steeds apart aangevraagd worden via mail!)
 • ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval (bv. bewusteloosheid, appelflauwte (door te weinig te eten) …)
 • ziek worden (verkoudheid, griep, virale infecties ...)
 • zonneslag/verbrand door de zon
 • paintball en andere gevaarlijke sporten, je kan hiervoor wel een gevaarlijke sportenverzekering afsluiten!
 • sporttakken die het gebruik van motortuigen impliceren
 • ongevallen door/tijdens het onder invloed zijn van alcohol en verdovende middelen (inclusief verdovende geneesmiddelen)
 • zelfmoord of poging tot zelfmoord

De maatschappij keert in geen van deze gevallen uit. De kosten zijn dus voor jou persoonlijk. Je kan in dat geval ook geen beroep doen op rechtsbijstand.

Opgelet! De verzekering betaalt de medische kosten terug tot maximaal 1x barema terugbetaling ziekenfonds, behalve…

 • het gedeelte dat al door de mutualiteit werd terugbetaald;
 • een vrijstelling van €12,39 per schadegeval.

2. Loonsverliesdekking

De loonverliesverzekering is enkel van toepassing op leden en leiding die in Digit als werkend staan aangegeven.

Loonverlies moet het gevolg zijn van een ongeval (zie hierboven). Je arbeidscontract moet ook al lopende zijn van voor het ongeval (opgelet dus voor interim -en vakantiewerk).

Wat is niet verzekerd?

 • ongevallen tijdens bouwwerken en/of renovatiewerken  (een verzekering moet steeds apart aangevraagd worden via mail!)
 • schade veroorzaakt door wandaad, dronkenschap, actieve deelname aan onlusten …
 • uitgesloten sporten (zie gevaarlijke sporten)

Opgelet! Eerst gelden de wettelijke bepalingen en verplichtingen van de werkgever en het ziekenfonds van het slachtoffer. Als basis dient het bewijsbaar jaarloon van het slachtoffer, beperkt tot het wettelijk maximum zoals bepaald in de arbeidsongevallenwet (in 2012 = €38.296,84).

Het slachtoffer moet afstand doen van elke aansprakelijkheidsvordering tegen KSA.

3. B.A.

Als je door een onopzettelijke fout schade berokkent aan derden of hun materiaal, dan ben je hiervoor burgerlijk aansprakelijk. Er wordt wel van uit gegaan dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Er is geen vrijstelling (franchise) bij schade. De verzekering zal, met andere woorden, tot de laatste cent terugbetalen.

Deze verzekering geldt voor alle activiteiten die georganiseerd worden door KSA (ook voorbereidingen van activiteiten, leidingvergaderingen, externe vertegenwoordigingen zoals bv. de jeugdraad, enz.). De B.A.-verzekering geldt niet op weg van en naar de KSA-activiteit. Voorbeeld 1: Een lid trapt per ongeluk bij het balspel een ruit kapot bij de buren.

=> De schade is verzekerd.

Voorbeeld 2: Een lid rijdt, op weg naar de KSA, met de fiets tegen een geparkeerde auto.

=> De schade wordt niet betaald door onze verzekering, wel door de familiale verzekering van het kind.

Als leiding kan je aansprakelijk gesteld worden voor organisatie- en toezichtsfouten. De kosten ter vergoeding van de schade die een dergelijk fout met zich meebrengt, worden terugbetaald door de verzekering. Er zal echter worden nagegaan of er geen sprake is van opzet of een zware fout (maw of je als een goede huisvader hebt opgetreden). In dat geval kan je als leider persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en moet je ook aangifte doen bij je eigen familiale verzekering.

Wat wordt niet verzekerd?

 • ongevallen tijdens bouwwerken en/of renovatiewerken (een verzekering moet steeds apart aangevraagd worden via mail!)
 • vrijwillig veroorzaakte schade
 • schade door de activiteit 'carwash'
 • schade aan laptops, camera's en ander elektronisch materiaal dat ter beschikking staat van de groep (zie hiervoor polis alle risico's manifestaties)
 • schade in geval van contractuele aansprakelijkheid (bv. huur springkasteel, gehuurde klank- en lichtinstallaties …) (zie polis alle risico’s manifestaties)
 • schade door gebruik van een motorrijtuig
 • schade door uitgesloten sporten
 • schade aan een toevertrouwd goed (bv. fiets die je leent)
 • schade ten gevolge van vandalisme en diefstal

Opgelet! Als je voor een schade of ongeval burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, moet je dat niet alleen aan de KSA-verzekering aangeven, maar ook aan de familiale verzekering van de persoon die de schade heeft veroorzaakt. Het zou kunnen dat de rechtbank (als het in ernstige gevallen zo ver moet komen) oordeelt dat de schadeveroorzaker individueel aansprakelijk wordt gesteld. In dat geval moet eerst de familiale verzekeraar een vergoeding uitbetalen.

Schade aan gebouwen

Als je gebruik maakt van andere lokalen dan de jouwe, en van het materieel en de voorwerpen die zich in die lokalen bevinden en door de eigenaar ervan ter beschikking gesteld worden van de groep, dan ben je verzekerd via deze polis burgerlijke aansprakelijkheid.

Opgelet! Die polis geldt niet voor het eigen lokaal, ongeacht je nu eigenaar bent of niet!

Voorbeeld 1: Tijdens een spel blijft een lid per ongeluk haperen aan de gordijnen in het kamphuis.

=> De verzekering komt tussen.

Voorbeeld 2: Een lid breekt bij het afwassen per ongeluk de porseleinen wasbak van de parochiezaal.

=> Ook hier komt de verzekering tussen.

Voorbeeld 3: een lid trapt per ongeluk bij een balspel een ruit kapot van het eigen lokaal.

=> De verzekering komt niet tussenbeide voor schade aan het eigen KSA-lokaal.

Opgelet!

 • De oorzaak van de schade moet een ongeval, d.w.z. een plotse en toevallige gebeurtenis die door de werking van een uitwendige kracht, buiten de wil van het slachtoffer, schade heeft veroorzaakt.
 • De verzekering is niet van toepassing op geluids- en verlichtingsinstallaties, aanwezig in het lokaal (die kunnen worden verzekerd via Alle Risico Manifestaties).
 • Gevallen van brand, diefstal en vandalisme zijn uitgesloten, zelfs als de verzekerde er noch de dader, noch de mededader, noch de medeplichtige van is.
 • Hier is een vrijstelling voorzien van 10% met een minimum van €61,97 en een maximum van €619,73.

4. Rechtsbijstand

Bij sommige schadegevallen zal je als groep of lid in aanraking komen met de rechtbank. De verzekering voorziet ook in rechtsbijstand. Dat wil zeggen dat de verdediging- en gerechtskosten worden betaald als een schadegeval door de rechter beslist moet worden. Kosten om een minnelijke schikking te bekomen, worden ook vergoed.

Als groep kan je een beroep doen op passieve rechtsbijstand. De verzekering draagt in dat geval alleen de kosten van jouw verdediging als je voor de rechtbank moet verschijnen in het kader van je KSA-bezigheden.

Waar?

De verzekering is overal ter wereld geldig!

De leden die zijn ingeschreven in Digit zijn verzekerd op buitenlands kamp alsof het een binnenlands kamp is. De KSA-verzekering is dus een aanvulling op het eigen ziekenfonds (Mutas (voorheen Eurocross), World Assistance ...).

Opgelet

 • De verzekering die je hebt via KSA is geen reisbijstandsverzekering. Je bent dus bijvoorbeeld niet verzekerd voor verlies/schade/diefstal aan bagage of je kan ook geen annulatieverzekering afsluiten. 
 • Let ook op voor de opzoeking -en repatriëringkosten. Die worden terugbetaald tot €3.106,61 en is enkel van toepassing voor een ongeval, maar als je ziek wordt (misselijk, ...), een zonneslag krijgt of bewusteloos valt (omdat je te weinig hebt gegeten ...) ... dan wordt dat niet gezien als een ongeval (maar als ziek worden) en is er dus ook geen tussenkomst (voor zowel medische kosten als voor evt. repatriëringkosten).

Hoe?

Leden en leiding van KSA hebben standaard een ongevallenverzekering, een verzekering loonverliesdekking, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

De uitbreiding “Eén-dag-polis” en “Gevaarlijke sporten” worden verleend per dag en per persoon.

Die aanvragen moeten minstens 2 werkdagen voor de verzekerde periode in het bezit zijn van het nationaal secretariaat. Je krijgt een bevestigingsmail als de verzekering in orde is.

Premie

Voor de gewone wekelijkse activiteiten is er geen bijkomende premie vereist. Die is immers in je lidmaatschapsbijdrage inbegrepen.

De bijkomende premie voor “Gevaarlijke sporten” en/of “Eén-dag-polis” is afhankelijk van de activiteit. De prijslijst vind je op het aanvraagformulier. De factuur wordt toegestuurd aan de groep die de verzekering heeft genomen. De bevestigingsmail van het nationaal secretariaat geldt als bewijs van verzekering.