Heeft jouw groep soms ook te kampen met leid(st)ers die minder lang in leiding staan? Zijn er wel eens leid(st)ers die (tijdelijk) minder grote engagementen kunnen opnemen? Kunnen jullie in bepaalde gevallen wel wat extra wijze raad en een helpende hand gebruiken? Misschien is een Hernieuwerwerking wel wat jullie zoeken!

Waarom een Hernieuwerwerking?

Als je kijkt binnen je groep merk je misschien dat niet iedereen erin slaagt een plaats te vinden op zijn/haar maat en al snel stopt als leid(st)er of na het laatste jaar als lid bij jullie groep. Dat kan heel wat oorzaken hebben: het leiding geven ligt hen niet, ze kunnen niet alle verantwoordelijkheden opnemen die van een leid(st)er verwacht worden binnen jullie groep, de verdere studies of werksituaties eisen hun tol … Een aanbod van verschillende soorten engagementen helpt om aan de diversiteit aan vrijwilligers te beantwoorden. 

De Hernieuwerwerking mag niet gezien worden als een groep om uit te bollen of een gemakkelijkheidsoplossing om bij de groep te blijven horen. Je kan er enkel deel van uitmaken als je bereid bent een bepaald engagement te tonen en dus de nodige verantwoordelijkheid op te nemen. Binnen de plaatselijke groep zijn er nog talloze taken die inzet van vrijwilligers vergen: beheer van financiën, lokalen, materiaal, de organisatie van initiatieven en projecten enz. Veel vrijwilligers zullen met plezier naast hun taak als leid(st)er nog één of meerdere van deze andere taken opnemen, maar er zijn ook grenzen aan deze bereidwillige inzet. Hernieuwers kunnen in dit geval helpen om de omvang van de taken die een leid(st)er moet opnemen, te verlichten. 

Mogelijkheden

Een Hernieuwerwerking pas je aan de noden en wensen van je groep aan. Het kan gaan van een aparte groep binnen jullie KSA tot individuen die actief blijven en vaste verantwoordelijkheden opnemen. In het eerste geval gaat het om een leeftijdsgroep die na de +16’ers komt. Die leden nemen geen taak als leid(st)er op maar blijven wel actief geëngageerd en deel van jullie KSA-groep. In tegenstelling tot de oud-leidingsgroep die erop volgt. Ze hebben eigen leiding en werken doorheen het jaar aan verschillende projecten, bijvoorbeeld het organiseren van een eetfestijn. De leiding zal de groep begeleiden. Van de leden kan verantwoordelijkheid, inspraak en engagement verwacht worden. Die groep kan volledig losstaan van de leidingsgroep, maar jullie kunnen er ook voor kiezen om de leiding als deel te zien van de Hernieuwers en samen activiteiten te doen. Het tweede geval gaat over leden die geen leiding geven maar verschillende vaste verantwoordelijkheden opnemen. Dat kan gaan over een secretaris, materiaalmeester … 

Voordelen

 • De werking met de jongere leden blijft prioritair voor de leiding. Door het ontlasten van een aantal bijkomende taken kunnen leid(st)ers zich concentreren op de activiteiten.
 • Vrijwilligers krijgen extra mogelijkheden om (langer) lid te blijven van je groep en ervaring te delen.
 • Meer handen maken het werk lichter.
 • Het biedt mogelijkheden om nieuwe mensen bij de groep te betrekken.
 • Het biedt extra ondersteuning voor de groep.
 • Activiteiten die Hernieuwers organiseren kunnen de groepssfeer bevorderen.
 • De groep kan als opvangnet dienen voor leden die geen leiding willen/kunnen worden of een drukker jaar hebben en het even rustiger aan wil doen. 

Meerwaarde voor leiding en Hernieuwer

De verantwoordelijkheden die Hernieuwers opnemen, moeten gedragen zijn door de groep en de Hernieuwers zelf. Het moet voor beiden een meerwaarde zijn. Hetzelfde geldt voor afspraken en regels. Het is belangrijk hen te betrekken bij het beslissen van deze zaken. Vanuit hun engagement wordt verwacht dat Hernieuwers zich verantwoordelijk gedragen en mee verantwoorde regels kunnen bepalen. De Hernieuwerleiding is het aanspreekpunt en de brug tussen de leiding en Hernieuwers bij eventuele problemen. 

Aandachtspunten

 • Door hun actieve inzet en graad van engagement hebben Hernieuwers recht op inspraak binnen jullie groep. Dat kan door aanwezigheid van de Hernieuwers of een afvaardiging van hen op jullie vergaderingen.
 • Aan deze groep vrijwilligers wordt best ook activiteiten aangeboden. Als er geen regelmatige samenkomsten zijn, dreigt de band met de groep te verwateren en dat zorgt voor uitval. Het lijkt dan ook niet slecht om een aantal activiteiten met de Hernieuwers tijdens de werking met de jongere leden te organiseren. 
 • Er kan terecht gevreesd worden dat een Hernieuwerwerking een te aantrekkelijk alternatief kan worden voor het begeleiden van jongere leden. Daarom moet de de werking van de Hernieuwers en hun activiteiten zeker bewaakt worden. Door een eigen reglement op te stellen op maat van jullie groep kunnen jullie voorkomen dat te veel personen Hernieuwer willen worden. Jullie kunnen bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden vastleggen zoals één of meerdere jaren leidingservaring.
 • Ieder moet zich in de groep bewust zijn van zijn eigen taken en verantwoordelijkheden en ook waardering kunnen tonen aan andere vrijwilligers van de groep. Anders kunnen spanningen ontstaan. Het is noodzakelijk de taken en de werking van een groep Hernieuwers op elkaar af te stemmen. Daarnaast zijn goede afspraken en een goede communicatie een vereiste.