PRIVACYVERKLARING KSA 

Je bent ingeschreven bij KSA of maakt gebruik van onze diensten, dat wil ook zeggen dat je persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft. KSA hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hieronder geven we heldere en transparante informatie over wat we met die gegevens doen. KSA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als KSA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wil opnemen kan dat via onderstaande gegevens:

KSA Nationaal vzw Vooruitgangstraat 225 1030 Schaarbeek info@ksa.be // 02/201 15 10

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

De privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten of vormingen en iedereen die gebruik maakt van onze diensten of producten.

Waarom verwerkt KSA persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door KSA verwerkt en gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • om je aan te sluiten bij onze jeugdbeweging en je te verzekeren;
 • om je te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze activiteiten via nieuwsbrieven, uitnodigingen en het leden- en leidingtijdschrift;
 • voor onze vormingsadministratie zodat je de juiste attesten kan behalen na het volgen van één van onze vormingen;
 • voor het afhandelen van bestellingen van onze KSA-producten;
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid

Over welke gegevens gaat het?

Van alle KSA-leden en -leiding kunnen we volgende gegevens vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Beeldmateriaal

Als je deelneemt aan één van onze vormingen of initiatieven kunnen we daar bovenop volgende gegevens vragen:

 • Medische informatie: allergieën, inentingen, contactgegevens huisdokter, dieetvoorkeur
 • Opleiding en vorming
 • Aanwezigheid

Als je gebruik maakt van KSA-producten en -diensten kunnen we volgende gegevens opvragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, betalingen

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf op verschillende wijzen aan ons doorgeeft (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact …). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Geven jullie mijn gegevens door aan derden?

De gegevens die je aan ons bezorgt, geven we enkel aan derde partijen door als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het afsluiten van de nodige verzekeringen;
 • het verzorgen van onze boekhouding en facturatie;
 • het bekomen van subsidies;
 • het afhandelen van bepaalde groepsaankopen door een externe leverancier;
 • het verzorgen van onze website (webhosting) en onze IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …)

Met die partijen maken wij daarover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wat met de gegevens van minderjarigen?

Als we ons baseren op toestemming voor het verwerken van gegevens, streven we ernaar om vanaf september toestemming te vragen aan ouders voor het verwerken van gegevens van minderjarigen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van de privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Zo worden alle programma’s die we gebruiken om gegevens op te slaan en te verwerken beschermd en zijn onze medewerkers ingelicht over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten omtrent mijn gegevens?

Je hebt zelf het recht om je persoonsgegevens in te kijken, over te dragen, aan te passen of te laten verwijderen. Als lid van KSA kan je bijvoorbeeld zelf je gegevens in Digit inkijken en aanpassen. Wil je je rechten uitoefenen, dan staat hierboven hoe je contact met ons kan opnemen.

Wat als ik vragen heb?

Heb je een vraag over de verwerking van je gegevens, neem gerust contact met ons op. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Slotopmerkingen

De privacyverklaring geldt zowel voor KSA Nationaal vzw als voor de verschillende werkkringen: KSA Antwerpen-Brabant, KSA Limburg, KSA Oost-Vlaanderen, KSA Noordzeegouw en KSA West. KSA kan zijn privacy statement wijzigen. Als we grondige wijzigingen doorvoeren, zullen we dat steeds aankondigen. Onderaan dit document vermelden we steeds wanneer de verklaring het laatst werd aangepast.

Opgemaakt in Brussel op 25/05/18